พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง

พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง

พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ตั้งอยู่ที่วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร กำหนดเปิดให้เข้าชมเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมประมาณปลายปี ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

๑).เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

ผ่านการนำเสนอชีวประวัติของบุคคลสำคัญของชาติ และพระพุทธศาสนา ผู้มีคุณูปการเป็นที่ประจักษ์ ทั้งทางโลก และทางธรรมที่หาได้ยากยิ่งท่านหนึ่งในยุคสมัยปัจจุบัน คือ ท่านศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหงวิปัสสนาจารย์ แม่ทัพธรรมสตรีผู้ละขันธ์ไปแล้วด้วยดี

๒).เพื่อเป็นสถานที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียว

ประสานพลังสร้างสังคมที่มั่นคงอย่างยั่งยืนระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน หรือ เรียกอีกนัยหนึ่งว่า โครงการ "บวร" อันเป็นแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

๓).เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดฝึกอบรม

จัดค่ายพักแรมเพื่อปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียน,นักศึกษา,หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรวมถึงประชาชน ผู้สนใจทั่วไปตามหลักแก่นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๔).เป็นสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

ของผู้มุ่งหน้าปฏิบัติฯเพื่อนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวัน และ ผู้มุ่งหน้าปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น

๕).เพื่อให้เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่ง

ในแผนที่จังหวัดสกลนคร อันเป็นถิ่นมั่นคงในพุทธธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ของการศึกษาวิธีการปฏิบัติสมาธิ ภาวนาวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศต่างหลั่งไหลมาด้วยความศรัทธา เคารพนับถือ และ น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อความมั่นคง ความสุข สงบเย็นทั้งในระดับบุคคล และ แก่สังคม ประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราสืบต่อไป