Opautotech

18-Nov-2020

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ที่วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร

🔴พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ที่วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร ท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เป็นประธานคณะสงฆ์ ,
-.ท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม ประธานโครงการ ,
-.ท่านมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี
พร้อมแขกผู้มีเกียรติกว่า 1,000คนร่วมพิธี
🔴คำกล่าวถวายรายงานความเป็นมาของโครงการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง โดยรองประธานและเหรัญญิกมูลนิธิศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง
กราบนมัสการท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก , ท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม พร้อมด้วยท่านพระเถรานุเถระ และ
คณะสงฆ์พระกรรมฐานทุกรูป
ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง
เรียนท่านมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัด สกลนคร,
คุณจินตนา เครือพิมพ์ ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส
และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
✳️เหตุที่มาของการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง
ปรารภความ...
จากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในพระพุทธศาสนา
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ก่อนช่วงเวลาแห่งการละขันธ์ของท่าน
ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง
ซึ่งขณะนั้นท่านอยู่ในอาการทรุดเพียบหนักขั้นวิกฤตด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่ว ที่เรื้อรังมานานนับสิบๆปี
ในบ่ายวันนั้น
ร่างกายท่านหลายระบบเริ่มไม่ตอบสนอง
ท่านไม่สามารถขยับร่างกายได้เลยทุกส่วน
แม้เรี่ยวแรงที่เปล่งเสียงพูดออกมา
ก็แทบไม่มีเสียงให้ได้ยิน
ทว่า ก่อนนาทีสุดท้ายของการสิ้นสุดลมหายใจ!
ท่านได้แสดงความอัศจรรย์แห่งพลานุภาพ
ของพระธรรมที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมา
โดยการเปล่งวาจาด้วยเสียงที่ชัดเจน
ด้วยพลังแห่งสติ พลังแห่งสมาธิ และ
พลังแห่งธรรมในลำดับที่ท่านได้บรรลุแล้ว
มีบุคคล ๖คนที่อยุ่รอบตัวท่านในขณะนั้น
ต่างได้ยินท่านเปล่งวาจาว่า ...
"เห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระธรรมเจ้า เห็นพระสังฆเจ้า
เห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระธรรมเจ้า เห็นพระสังฆเจ้า
เห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระธรรมเจ้า เห็นพระสังฆเจ้า"
ท่านกล่าวเรียงลำดับอย่างถูกต้อง
ไม่มีการหลงลืมแบบสลับหน้าสลับหลังเลย
คำเหล่านี้หากกล่าวในภาษาบาลี ก็คือคำว่า....
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ , ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ , สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ , ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ , ตติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ,ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
นั่นก็คือ นาทีก่อนการละขันธ์
ท่านได้ประกาศไตรสรณคมน์ !
ขอมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
ที่ระลึกถึงตราบลมหายใจสุดท้าย...
เมื่อท่านกล่าวจบสักครู่
ท่านก็กำหนดจิต
คืนสู่ธรรมชาติด้วยอาการสงบ สุขสบายอย่างสง่างาม สมสถานะอันล้ำค่าแห่งความเป็นวิปัสสนาจารย์แม่ทัพธรรมหญิงในยุคปัจจุบัน
*เมื่อความนี้ทราบถึงท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม ซึ่งเปี่ยมล้นไปด้วยมุทิตาธรรมเป็นพื้นจิตอยู่เป็นนิจ
ท่านจึงปิติยินดียิ่ง ได้อนุโมทนาในผลแห่งการปฏิบัติดี/ปฏิบัติชอบ ของท่านศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง
ที่ได้แสดงความอัศจรรย์อันเป็นผลจากการปฏิบัติธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อโลกว่า :-
🔴พระธรรมเป็นของจริง !
🔴ผู้ปฏิบัติจริง !
🔴ย่อมได้รับผลจริง
นับเป็นแบบอย่างที่ประเสริฐงดงาม
เป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นแรงขับเคลื่อนแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตกาล
ด้วยคุณค่าแห่งวาระสุดท้ายอันประเสริฐในลักษณะนี้
ที่ปุถุชนคนธรรมดาจะไม่สามารถทำได้เลย!
ท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม จึงมีดำริเห็นควรให้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อรวบรวมผลงานทั้งทางโลก และทางธรรม
ของท่านศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง
-.เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกธรรม
-.เป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจ
-.สร้างแรงขับเคลื่อนให้บุคคลทั่วไปใฝ่ใจในการปฏิบัติธรรมยิ่งๆขึ้น
โดยมีท่านศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง เป็นประจักษ์พยานในอานุภาพแห่งพระธรรมว่ามีผลจริง แก่ผู้ปฏิบัติจริง
🔴วัตถุประสงค์ของโครงการ:-
๑).เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
ผ่านการนำเสนอชีวประวัติของบุคคลสำคัญของชาติ และพระพุทธศาสนา ผู้มีคุณูปการ
เป็นที่ประจักษ์ทั้งทางโลก และทางธรรม
ที่หาได้ยากยิ่งท่านหนึ่งในยุคสมัยปัจจุบัน คือ
ท่านศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง
วิปัสสนาจารย์ แม่ทัพธรรมสตรีผู้ละขันธ์ไปแล้วด้วยดี
๒)เพื่อเป็นสถานที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียว
ประสานพลังสร้างสังคมที่มั่นคงอย่างยั่งยืน
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน หรือ
เรียกอีกนัยหนึ่งว่า โครงการ"บวร"🌿
อันเป็นแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
๓)เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดฝึกอบรม
จัดค่ายพักแรมเพื่อปฏิบัติธรรม
สำหรับนักเรียน,นักศึกษา,
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ตามหลักแก่นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๔).เป็นสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
ของผู้มุ่งหน้าปฏิบัติฯเพื่อนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวัน
และ ผู้มุ่งหน้าปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น
๕).เพื่อให้เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่ง
ในแผนที่จังหวัดสกลนคร อันเป็นถิ่นมั่นคงในพุทธธรรม
เป็นแหล่งเรียนรู้ของการศึกษาวิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนา
วิปัสสนากรรมฐาน ที่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศต่างหลั่งไหลมา
ด้วยความศรัทธา เคารพนับถือ และ
น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อความมั่นคง ความสุข สงบเย็นทั้งในระดับบุคคลและ แก่สังคม ประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราสืบต่อไป
โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
โดยใช้เวลาในการรวบรวมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นเวลา 3 ปี และระยะเวลาในการก่อสร้าง 1ปี
โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
🙏🏻ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญ กับ
บริษัทแปลน โมทีฟ จำกัด
บริษัทแปลน สตูดิโอ จำกัด
บริษัทฉมาโซเอ็น จำกัด
สถาบันอาศรมศิลป์(วัดบันดาลใจ)
กรมชลประทาน
🙏🏻ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับ
คุณเอนก เจริญพิริยะเวศ : สถาปนิก
คุณจุฑาวุฒิ เฉลิมพงศ์พันธุ์ : สถาปนิก
คุณสัญใจ พูลทรัพย์ : นักออกแบบพิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ
คุณอนุสรณ์ แสงประดิษฐ์ : นักออกแบบพิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ
คุณปัญญา วงศ์สกุล : นักออกแบบพิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ
คุณรวิอร ชิ้ววงษ์ : นักเขียนบทพิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ
ผศ. ดร. เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ : วิศวกรโครงสร้าง
คุณภควัสน์ มีนชัยนันท์ : วิศวกรโครงสร้าง
คุณธวัชชัย สุรินทรเสรี : วิศวกรไฟฟ้า
คุณธานินทร์ วัฒนธำรงค์ : วิศวกรระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล
คุณกิรินทร์ ตั้งเลิศปัญญา : ภูมิสถาปนิก
คุณนัทธ์ชวัล เริ่มวันดีธนาโชค : ภูมิสถาปนิก
ดร. นัฐวุฒิ เหมะธุลิน : วิศวกรควบคุมงาน
อาจารย์บุญส่ง ปกสันเทียะ :วิศวกรควบคุมงาน
คุณราเชน ศิลปรายะ ผู้อำนวยการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่5 อุดรธานี
นายช่างสรายุทธ ม่วงทอง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่๓ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่๕
-. ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นทีมงานผู้ออกแบบการก่อสร้าง , จัดนิทรรศการฯ , ออกแบบภูมิทัศน์ ,ออกแบบและก่อสร้างฝายสุธัมโม เพื่อจัดระบบลำธารน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มาปฏิบัติธรรม, เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรอีกจำนวนมากในพื้นที่
🙏🏻ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับอีกหลายหน่วยงาน และท่านผู้มีอุปการะคุณอีกจำนวนมาก ที่มิได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้
ทั้งหมดนี้เป็นจิตอาสา กรุณาช่วยดำเนินงานต่างๆ เพื่องานสืบอายุพระพุทธศาสนา
🔴บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์
ดิฉันขอกราบนมัสการนิมนต์ท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เมตตาเปิดอาคารปฏิบัติธรรม พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง
ขอกราบนมัสการนิมนต์เจ้าค่ะ .
*******************************
21 ตุลาคม 2563
Cr.ขอบคุณภาพจากคุณอาละดิน,ทนายสิริพงษ์,อ.วิจิตร และคณะศิษย์ฯ